Utagawa Yoshitora
歌川芳虎 (act.
1850-1870)
Utagawa Yoshiiku
歌川芳幾
(1833-1904)
Keisai Eisen
渓斎英泉(1790-1848)
Keisai Eisen
渓斎英泉
(1790-1848)
Natori Shunsen
名取春仙
(1886-1960)
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)