Hiratsuka Un'ichi (1895-1997)
Takahashi Hiroaki (1871-1944)
Tsuruya Kōkei 弦屋光渓 (b.1946)
Tsuruya Kōkei 弦屋光渓 (b.1946)
SOLDUtagawa Yoshitora 歌川 芳虎
(act.1850-70)
SOLDUtagawa Yoshitora 歌川 芳虎
(act.1850-70)