Tsukioka Yoshitoshi 月岡芳年
(1839-1892)
SOLDShunkosai Hokushu (act. 1815-30)
SOLDUtagawa Kunisada 歌川国貞
(1786-1865)
Tsukioka Yoshitoshi 月岡芳年
(1839-1892)
SOLDHiratsuka Un'ichi 平塚運一
(1895-1997)
Utagawa Kuniyoshi
歌川國芳(1797-1861)