Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞 (三代目 歌川豊国)
(1786-1865)
SOLDTsukioka Yoshitoshi 月岡芳年
(1839-1892)
SOLDToyohara Chikanobu 豊原周延
(1838-1912)
SOLDTsukioka Kōgyo 月岡耕漁 (1869-1927)
SOLDUtagawa Kuniyoshi 歌川
國芳(1797-1861)
SOLDUtagawa Kuniyoshi 歌川
國芳(1797-1861)